AIRSOFT – gra zespołowa – fot. Agata Kędzior

 Zasady ogólne
Airsoft jest to zabawa polegająca na prowadzeniu pozorowanych rozgrywek z użyciem replik broni miotających kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm. W grach airsoft podstawowym celem nie jest osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę ani uzyskanie jak największej ilości trafień, lecz wspólna, dobra zabawa oparta na zasadach fair play i niniejszego regulaminu.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczone do gry.
W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie powyżej 12 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Zasady trafień
Trafienie w jakąkolwiek część ciała powoduje wyeliminowanie trafionego gracza z dalszej rozgrywki. Sposób i czas powrotu uczestnika do rozgrywki zależny od wybranego scenariusza gry. Zabrania się oddawania strzałów z odległości mniejszej niż 4m. W takich przypadkach trafienie sygnalizujemy słowami „Trafiony”. Rozmyślne nieprzyznawanie się przez gracza do otrzymanych trafień stanowi naruszenie zasady uczciwości, będącej podstawą ASG i może być karane przez organizatora wykluczeniem gracza z udziału w grze.
Zasady bezpieczeństwa
Strzelanie odbywa się na wyznaczonym terenie i tylko w czasie trwania rozgrywki.
W przypadku zauważenia na terenie gry osób postronnych, osób bez ochrony oczu i głowy, przypadków łamania zasad regulaminu lub odniesionych kontuzji, grę należy bezwzględnie przerwać zgłaszając ten fakt organizatorom.
Każdy gracz bezwzględnie zobowiązany jest używać w trakcie walk airsoft środków ochrony oczu i głowy w postaci okularów lub gogli ochronnych i hełmu. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: kamizelki taktyczne, nałokietniki, nakolanniki, rękawice, maski są zalecane do stosowania.
Zabrania się używania broni białej (noże, sztylety, bagnety itp.) podczas walk air soft.
Zabrania się walk wręcz (przepychanek, uderzeń), rzucania przedmiotami, niszczenia bądź przestawiania zabudowy i infrastruktury terenu rozgrywek, jak również oddawania strzałów do elementów technicznych (w gre wchodzi tylko Bush)
Zabrania się używania środków pirotechnicznych.
Poza terenem rozgrywek i w strefie bezpieczeństwa broń należy trzymać zabezpieczoną, lufą do dołu.