Grupa IV – Szamara Karmena – plener fotograficzny (22.08.2012)